Realizácia Národného programu „Škôl podporujúcich zdravie“

- Predplavecká príprava

- Dopravná výchova – projekt zameraný na bezpečnosť na cestách

- Športová olympiáda – projekt zameraný na rozvoj pohybových aktivít

- Týždeň mlieka – projekt zameraný na propagáciu mlieka a mliečnych výrobkov

- Dni ovocia, zeleniny a zdravých potravín

 

Podpora osobnostného rozvoja detí, ich talentu a nadania

- Využívanie alternatívnej metodickej príručky „Krok za krokom“

- Spolupráca s rodinou , jej aktívne zapojenie do života MŠ

- Oboznamovanie detí s anglickým jazykom

- Pohybový krúžok -ZUMBA

- Pestovanie ľudových zvykov a tradícií. Prehlbovanie poznania národnej histórie , vlasteneckej identity a výchovy k národným tradíciám

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

- Prihliadať na základné fyziologické potreby detí

- Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov

- Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí

- Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti ba ochrany zdravia detí

- Viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno - vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných MŠ