Pre materskú školu je záväzný Štátny vzdelávací program pre materské školy a Školský vzdelávací program „Skalnička“

Predprimárne vzdelávanie pomáha dieťaťu :

- Posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku, k štátnemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre- Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám

- Pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkevnými a náboženskými spoločenstvami

- Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie

- Naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť

- Naučiť sa chápať svoje zdravie, vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie

- Naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty