Je zameraný na tanečnú prípravu a vedie ho p. učiteľka zo SZUŠ M. Haľamovej Martin. Raz do týždňa hravou formou, pohybovými hrami so spevom, tancovaním s hudbou, prípravou na besiedky sa u detí rozvíjajú pohybové schopnosti, rytmické cítenie a elementárne tanečné kroky.

 

V zimných mesiacoch ho vedie skúsený inštruktor, ktorého deti dobre poznajú. Máme k dispozícií lyže aj lyžiarky ktoré radi zapožičiame. Deti sa naučia základy lyžovania a na konci kurzu sú s nich zdatný lyžiari.

V spolupráci s firmou NEREUS deti 2x ročne navštevujú tento kurz, ktorý je určený pre predškolákov a zdatnejšie 5-ročné deti, nakoľko sa uskutoční vo veľkom bazéne na plavárni.

Skúsené inšpektorky hravou formou naučia deti kamarátiť sa s vodou a dobre plávať.

Výtvarná výchova rozvíja výtvarné schopnosti detí a kladný vzťah k výtvarnému umeniu. Deti si postupne osvojujú rôzne výtvarné techniky, pracovné a hygienické návyky pri práci s farbami a iným výtvarným materiálom. Deti sú aktívne a radi pracujú s novými výtvarnými materiálmi. Krúžok vedie p. učiteľka zo SZUŠ M. Haľamovej z Martina