Je zameraný na tanečnú a pohybovú prípravu a vedie ho externá pani lektorka. Raz do týždňa hravou formou, pohybovými hrami so spevom, tancovaním s hudbou, prípravou na besiedky sa u detí rozvíjajú pohybové schopnosti, rytmické cítenie a elementárne tanečné kroky.

 

Deti našej MŠ 2x ročne navštevujú Plavecký kurz, ktorý je určený pre predškolákov a zdatnejšie 5-ročné deti, nakoľko sa uskutoční vo veľkom bazéne hotela Hanuliak.

Skúsené inšpektorky hravou formou naučia deti kamarátiť sa s vodou a dobre plávať.

Čím je dieťa mladšie, tým má lepšiu schopnosť naučiť sa základy cudzieho jazyka prirodzeným spôsobom. A to je hrou, spevom, tancom, básňami, riekankami či inými formami a metódami práce pod vedením skúsenej lektorky.

Tešíme sa, že aj takouto formou sa dieťa oboznámi s angličtinou a uľahčí mu ďalšie vzdelávanie v ZŠ.