Riaditeľka MŠ : Janka Dubcová
Vedúca pre školské stravovanie : Iveta Hudcovská


Pedagogický zamestnanci:
1. Trieda:

Zvrškovcová Monika– triedna učiteľka
Bc. Štěpánová Lenka

2. trieda :

Majčinová Miroslava – triedna učiteľka
Bc. Šramová Jana

3. trieda :

Gažúrová Lucia – triedna učiteľka
Frühaufová Magdaléna

4. trieda :

Dubcová Janka – riaditeľka školy

Berníková Martina - triedna učiteľka

 


Prevadzkoví zamestnanci :
Babčaníková Eva
Babčaníková Martina

Materská škola

Skalka 17

Lietavská Lúčka 013 11


Telefón: 041 56 88 133

Mobil: 0911 913 919


Školská jedáleň : 041 56 88 146


E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zloženie Rady školy (funkčné obdobie od 6. 3. 2020)

Zástupca pedagogických zamestnancov
Berníková Martina (Predseda Rady školy)
Zástupca nepedagogických zamestnancov
Babčaníková Eva

Zástupca rodičov detí navštevujúcich MŠ
Katarína Oravcová (Podpredseda Rady školy)

Delegovaní členovia do Rady školy
Za obec : Mária Poláčková
Za inú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní:
Hudcovská Iveta, ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka


Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov :

BROS Computing, s.r.o.

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

IČO: 36734390

DIČ: 2022315900
IČ DPH: SK2022315900

Miroslav Bros – konateľ