Riaditeľka MŠ : Janka Dubcová
Vedúca pre školské stravovanie : Iveta Hudcovská


Pedagogický zamestnanci:
1. Trieda:

Zvrškovcová Monika
Bc. Štěpánová Lenka -  triedna učiteľka

2. trieda :

Majčinová Miroslava 
Bc. Šramová Jana -  triedna učiteľka

3. trieda :

Gažúrová Lucia 
Frühaufová Magdaléna -  triedna učiteľka

4. trieda :

Dubcová Janka – riaditeľka školy,  triedna učiteľka

Berníková Martina


Prevadzkoví zamestnanci :
Babčaníková Eva
Babčaníková Martina

 

Materská škola

Skalka 17

Lietavská Lúčka 013 11


Telefón: 041 56 88 133

Mobil: 0911 913 919


Školská jedáleň : 041 56 88 146


E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zloženie Rady školy (funkčné obdobie od 6. 3. 2020)

Zástupca pedagogických zamestnancov
Berníková Martina (Predseda Rady školy)
Zástupca nepedagogických zamestnancov
Babčaníková Eva

Zástupca rodičov detí navštevujúcich MŠ
Katarína Oravcová (Podpredseda Rady školy)

Delegovaní členovia do Rady školy
Za obec : Mária Poláčková
Za inú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní:
Hudcovská Iveta, ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka


Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov :

BROS Computing, s.r.o.

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

IČO: 36734390

DIČ: 2022315900
IČ DPH: SK2022315900

Miroslav Bros – konateľ