Dokumenty k „Záznamu o spracovateľských činnostiach školy“ nájdete v sekcii DOKUMENTY časti OSTATNÉ

 

 

Informačná povinnosť

 

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Materská škola Lietavská Lúčka

BROS Computing, s.r.o.

IČO

37903161

36734 390

Adresa

Skalka 17, 013 11 Lietavská Lúčka

Zádubnie 169, 010 03

Žilina

Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel./Mobil

421 911 913 919

 

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, resp. sa jej týkajú je dotknutou osobou.

Ako prevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb podľa určených účelov, tieto osobné údaje :

- získavame priamo od dotknutých osôb a poskytujeme im informácie v zmysle a v rozsahu §19 zákona č.18/2018 Z.z.,

- alebo ich nezískavame priamo od dotknutých osôb - lebo ich získavame pri plnení svojich povinností a úloh pri výkone verejnej moci od tretích strán a poskytujeme dotknutým osobám informácie v zmysle a rozsahu §20 zákona č.18/2018 Z.z.

Pri výkone verejnej moci spracúvame osobné údaje dotknutých osôb napr. pre účel evidencie obyvateľov, evidencie daní a poplatkov, vedenia mzdovej a personálnej evidencie a rôznych ďalších evidencií pre účely stanovené na plnenie úloh a povinností pri dodržaní zásady zákonnosti a ostatných zásad pri spracúvaní osobných údajov.

Čítať ďalej: Informačná povinnosť