Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre.

J. TUWIM


Čo je to rodina a domov? Domov je miesto, kde sa cítime v bezpečí. Patrí k nemu určitá stálosť prostredia, ľudí aj vecí. Domov má svoju neopakovateľnú atmosféru, ale aj určitú stabilitu domáceho režimu. Svoj vlastný denný program, sústavu hodnôt a iný životný štýl.

Každý človek sa narodí do určitého sociálneho prostredia. Toto spoločenstvo je najčastejšie rodina. Dieťa v rodinnom prostredí získava prvé názory na život a svet, trávi tu značnú časť svojho života.

Každá rodina pri výchove uplatňuje určitý výchovný štýl. Tieto výchovné štýly môžeme charakterizovať ako „ presadzovanie relatívne stabilných spôsobov pôsobenia vychovávateľa na vychovávaného.“

 

Čítať ďalej...

 

 

Materská škola sa bude podieľať na utváraní dobrých vzťahov:

  • medzi materskou školou a rodinou, akceptovať výchovu v rodine, nadväzovať na ňu a dopĺňať ju.
  • pedagogickou osvetou bude posilňovať zodpovednosť za výchovu dieťaťa, účasť rodičov na triednych aktívoch, zapožičiavať podľa potreby odbornú literatúru z oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky.

Čítať ďalej...

Povinné predprimárne vzdelávanie

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude musieť každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):

- dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,

- dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,

- dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,

- nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona,

- dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.

Čítať ďalej...