Materská škola sa bude podieľať na utváraní dobrých vzťahov:

 • medzi materskou školou a rodinou, akceptovať výchovu v rodine, nadväzovať na ňu a dopĺňať ju.
 • pedagogickou osvetou bude posilňovať zodpovednosť za výchovu dieťaťa, účasť rodičov na triednych aktívoch, zapožičiavať podľa potreby odbornú literatúru z oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky.


Bude získavať o dieťati základné informácie potrebné k ucelenej diagnostike:

 • profesionálnym a najmä taktným prístupom získavať od rodičov základné informácie o dieťati
 • so súhlasom rodičov konzultovať o problémoch dieťaťa so psychológom a hľadať riešenia k odstráneniu nežiadúcich prejavov správania, napr. pri prejavoch agresivity dieťaťa, v záujme ochrany zdravia jeho, ako aj ostatných detí v kolektíve.


Poskytovať odborno-metodickú pomoc:

 • zabezpečovaním pedagogickej osvety
 • informovaním rodičov o napredovaní ich detí
 • poskytovaním konzultačno-poradenskej činnosti: učiteľ - rodič
 • poskytovaním odborných rád, riešením konfliktných situácií
 • koordinovaním výchovných postupov, ktoré môžu zo strany rodičov zhoršovať vývin dieťaťa
 • oboznamovať rodičov s výchovnými problémami, v prospech dieťaťa hľadať spoločné riešenie
 • upozorňovaním rodičov na potrebu návštevy logopéda, prípadne iných odborníkov s dôrazom na získavanie spätných informácií
 • prehlbovaním záujmu rodičov o otázky zdravia ich detí, správnu životosprávu, režim dňa, zdravú výživu, stravovacie návyky a pod.


V kontakte s rodičmi dodržiavať zásady:

 • rešpektovať hodnoty, zvyky, presvedčenie každej rodiny
 • komunikovať taktne, zachovávať súkromie rodiny, aj súkromie školy
 • v rozhovoroch nespochybňovať prácu školy
 • v primeranej komunikácii vystupovať na profesionálnej úrovni
 • vzájomné rozhovory viesť nevtieravým spôsobom.


Spolupracovať v záujme ochrany a starostlivosti o zdravie:

 • zabezpečovať zdravotnú osvetu
 • dodržiavať ranný filter
 • v informovať sa vzájomne o deťoch so slabšou imunitou, alergiou a ďalšími zdravotnými problémami
 • spolupracovať s pediatrom, logopédom, psychológom s cieľom prevencie zdravia detí.

V príprave detí na vstup do Základnej školy:

 • vplývať na rodičov tak, aby základné požiadavky prípravy neboli v rozpore s prácou materskej školy
 • informovať rodičov o možných problémoch spojených s predčasným prechodom do ZŠ, poučiť ich, ako a v čom pripraviť dieťa na školskú dochádzku
 • v spolupráci so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie poskytnúť poradenskú službu v podobe prednášky psychológa a neformálnej besedy, prizvať učiteľku prvého ročníka ZŠ


Kultúrnym vystúpením reprezentovať prácu materskej školy:

 • Slávnostná besiedka v kultúrnom dome ku Dňu matiek
 • Slávnostná rozlúčka s predškolákmi


Formou oznamov, pútačov oboznamovať rodičov s aktuálnym životom v materskej škole:

 • vnútorná organizácia – Školský poriadok / vyvesený pri informačnej tabuli pre rodičov/
 • informácie o pripravovaných akciách na informačnej tabuli
 • výchovno-vzdelávacia činnosť: opis básní, piesní, výstavky produktov tvorivej činnosti detí, informácie o triednych projektoch
 • jedálny lístok
 • aktuálna výzdoba všetkých priestorov školy


Rozvíjať angažovanosť v oblasti materiálno-technickej a finančnej pomoci:

 • prejavovať iniciatívu pri disponovaní s finančnými prostriedkami od rodičov
 • zabezpečovať nákupy základných potrieb nevyhnutných na prevádzku školy a akcie pre deti /hygienické, čistiace potreby, hračky, darčeky pre deti, výtvarný materiál a materiál na výchovu a vzdelávanie detí, edukačné DVD a pod./


Informovať rodičov o priebehu adaptácie, spôsobe začleňovania dieťaťa do kolektívu:

 • prostredníctvom vstupných rozhovorov pri odovzdávaní žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 • prostredníctvom spoločného stretnutia s rodičmi a novoprijatými deťmi na slávnostnom zápise detí do materskej školy


V plnej miere využívať všetky formy spolupráce:

 

 • s cieľom vzájomne sa spoznávať, zblížiť, získavať sympatie, dôveru založenú na vzájomnom rešpekte
 • vypracovať plán spolupráce výboru ZRŠ, Rady školy, s vedením školy
 • pravidelne sa stretávať na spoločných rokovaniach
 • na spoločných stretnutiach prerokovať vedením školy predložený rozpočet čerpania finančných príspevkov rodičov
 • vzájomne si odovzdávať informácie: vedenie školy – výbor ZRŠ – Rada školy pri MŠ
 • radostné očakávania vianočných sviatkov využiť na spoločné stretnutie s rodičmi na Tvorivých dielničkách /spoločná výroba dekorácií, ozdôb/