Škôlkári


Čo má škôlkár v skrinke, čo si do nej dal ?

Topánočky, rukavičky, kabátik a šál,

papučky a teplý svetrík, čiapku na uši,

ale mať tam neporiadok to sa nesluší.

 

Čítať ďalej: Čo sme sa už naučili

Deti vo veku 5-6 rokov sú samostatné a majú dobre rozvinutú schopnosť riešiť veku primerané úlohy alebo problémy. Majú osvojené návyky kultúrneho a spoločenského správania.

Správanie dieťaťa je vyrovnanejšie, zmenšuje sa citová dráždivosť a city sú stálejšie. Je menej impulzívne a zlepšuje sa schopnosť sebaovládania. Dozrievanie citov sa prejavuje v ovládaní afektov a emócií.

City sa už neprejavujú iba v bezprostrednom konaní, ale aj vo sfére predstavivosti a intelektu. Potreba informácií a uspokojenia poznávacích citov (sem patrí aj zvedavosť) prevláda nad inými želaniami.

Dieťa má živý záujem o svet prírody, rastliny, zvieratá, digitálne technológie o niektoré

prírodné a spoločenské javy a súvislosti. Ľahšie odhaľuje rozdielnosť vecí ako ich spoločné znaky. Poznáva konkrétne vlastností predmetov a ukladá si informácie o bližšom i vzdialenejšom okolí.

S týmto javom súvisí nástup príčinnosti myslenia. Pri poznávacej činnosti dieťa postupne objavuje súvislosti a vzťahy medzi predmetmi a javmi. Začína využívať abstraktné a pojmové či slovno-logické alebo symbolické myslenie. Pri osvojovaní si pojmov prechádza od jednoduchých k zložitejším pojmom, pričom si postupne vytvára hierarchicky systemizované pojmy, to znamená zapojené do čoraz širších tried. Napríklad, v závere predškolského veku dieťa už nielen chápe, že fialka, púpava a tulipán sú kvety, gaštan, smrek či lipa stromy, ale aj to, že kvety a stromy sú rastliny. Tieto pojmy si vytvára na pozadí vlastnej skúsenosti.

Dieťa sa stáva trpezlivejším, dokáže zotrvať primerane dlho v jednej činnosti a má snahu ju dokončiť.

V elementárnej forme sa objavuje schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje správanie a správne vykonanie určitej úlohy alebo jednoduchej služby. Rozvíja sa zmysel pre povinnosť.

Z pohľadu sociálneho vývinu sa v tomto veku výrazne zdokonaľujú sociálne zručnosti dieťaťa a zlepšuje sa schopnosť sociálnej komunikácie a kooperatívneho správania. Zapája

sa do skupinovej hry, ktorú dokáže samostatne naplánovať, organizovať, určiť roly, dohodnúť sa na priebehu hry a zotrvať v nej dlhší čas.

Kooperatívne správanie, ako všeobecný predpoklad úspešného života človeka, pomáha dieťaťu postupne zvládnuť vlastný egocentrizmus.