Vážení rodičia

 

Darujte našej MŠ 2 % zo svojich daní.

 

Budú využité účelovo, len pre potreby našich detí.

 

Tento rok budeme opäť 2% poberať cez nadáciu Spoločne pre región viď. Návrh spolupráce, v ktorom máte aj návod ako môžete 2% darovať.

 

Za všetky deti ďakujeme.

Tlačivá dostanete na triedach

 


Nadácia Spoločne pre región

 

Framborská  12, 010 01  ŽILINA

 

IČO: 37900706

 

zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/693

 

Bankové spojenie: TATRA BANKA  a.s.

 

Č.ú: 2620864511/1100

 

Tlačivá dostanete u pani učiteliek na triedach

alebo si ho môžete stiahnuť v sekcii DOKUMENTY v časti OSTATNÉ.

Návrh spolupráce

 

 

medzi základnými a strednými školami vo veci získania 2% odvedenej dane rodičov a Nadáciou Spoločne pre región.

 

 

  1. Nadácia Spoločne pre región pripraví Zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi Nadáciou Spoločne pre región a príslušnou školou.

 

Predmetom spolupráce je zabezpečiť aktívnu komunikáciu s rodičmi k problematike venovania 2% odvedenej dane zo strany školy, príjem finančných prostriedkov na účet nadácie a následný prevod 100% prostriedkov na príslušnú školu. Škola sa v Zmluve o vzájomnej spolupráci zaviaže finančné prostriedky použiť na vopred zvolený účel – podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania .

 

Nadácia Spoločne pre región pripraví základný materiál pre komunikáciu s rodičmi, ktorý obsahuje: Sprievodný list, skrátený postup krokov, ako venovať 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešné aktivity, potrebné tlačivá, kópiu vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

 

  1. Škola zabezpečí odovzdanie materiálov čo najväčšej skupine rodičov.
  2. Škola zabezpečí od rodičov vyzbieranie kópií vyhlásení o zaplatení 2% odvedenej dane na základe ktorých škola vypracuje sumárne oznámenie a zašle ho SPOLU s kópiami vyhlásení na Nadáciu Spoločne pre región. Vyhlásenia sú jediný doklad na základe ktorých môže nadácia identifikovať príjem 2%.
  3. Po obdržaní finančných prostriedkov nadácia prevedie 100% oznámenej sumy na účet školy.

 

Postupnosť krokov:

 

  1. Škola vyplní Záväzný súhlas s koncepciou spolupráce príslušnej školy a Nadácie Spoločne pre región, kde bližšie určí podmienky zmluvy.
  2. Nadácia pripraví Zmluvu o vzájomnej spolupráci a materiál pre rodičov.
  3. Škola zabezpečí rozmiestnenie materiálov pre komunikáciu s rodičmi.
  4. Škola zabezpečí vyzbieranie vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (všetky kópie daň. priznaní, vyhlásení musia byť podpísané daňovníkmi, inak nebudú akceptované !!!!!) a  vyplní sumárne oznámenie, vyhlásenia spolu so sumárnymi oznámeniami zašle na adresu nadácie najneskôr do 30.6.2021.
  5. Nadácia prijme finančné prostriedky.
  6. Nadácia prevedie finančné prostriedky v objeme 100% zo sumárneho oznámenia.

 

 

 

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na

 

tel. čísle 0911 062 297.

 

Skrátený postup krokov, ako venovať 2% zo zaplatenej dane  na verejnoprospešné aktivity:

 

 

 

Právnické osoby:

 

daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú : IČO: 37900706, právna forma: nadácia, Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región, Sídlo Ulica: Framborská, Číslo: 12, PSČ: 010 01, Obec: Žilina, Suma v EUR = 2% zo zaplatenej dane z r. 800 . Termín odovzdania daňových priznaní PO je do 31.3.2021.

 

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo

 

Fyzické osoby: fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 

daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 37900706, právna forma: nadácia, Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región, Sídlo Ulica: Framborská Číslo: 12, PSČ: 010 01, Obec: Žilina. Suma v EUR = 2% zo zaplatenej dane z r. 87. Termín odovzdania daňového priznania pre FO je 31.3.2021.

 

 

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

 

Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.

 

Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia. Údaje o prijímateľovi sú vpísané do tlačiva.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 29.04.2021 do MŠ Lietavská Lúčka a riaditeľka hromadne zanesie tlačivá na daňový úrad.