Zápis do MŠ pre školský rok 2021/2022

Riaditeľka MŠ Lietavská Lúčka oznamuje rodičom, že zápis do MŠ Lietavská Lúčka, Skalka 17 k školskému roku 2021/2022 sa uskutoční v termíne 3.5.2021 -14.5.2021

Vzhľadom na súčasnú situáciu šírenia sa COVID-19 rodičia si môžu žiadosť stiahnuť na web stránke MŠ Lietavská Lúčka v časti dokumenty – rôzne, alebo vyzdvihnúť v MŠ Lietavská Lúčka, Skalka 17

Žiadosť rodičia vypíšu, podpíšu a pošlú:
1.mailom na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , /scan prihlášky, riadne podpísaný rodičmi
2.poštou na adresu MŠ Lietavská Lúčka, 013 11 Lietavská Lúčka, Skalka 17,
3.alebo odovzdajú v MŠ Lietavská Lúčka, Skalka 17

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa dostanú rodičia elektronickou poštou do 15.6.2021 preto je potrebné správne uviesť email adresu

Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“). Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada: - rovnakého zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • Od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

  • Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

  • Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí starších ako 3 roky.

V Lietavskej Lúčke dňa 18.3.2021.
Janka Dubcová, riaditeľka MŠ