Riaditeľka MŠ Lietavská Lúčka, Skalka 17 013 11 Lietavská Lúčka

oznamuje,

že zápis detí do MŠ k školskému roku 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 23.4.-10.5.2019

K prijatiu rodič potrebuje žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorá je k dispozícií v MŠ. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v uvedenom termíne a to v čase od 6,30 hod. do 16,00hod.

K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa / je súčasťou žiadosti /

Prednostne sa prijímajú :

Deti s odloženou školskou dochádzkou

Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

Deti zamestnaných rodičov

Deti z nevýhodného rodinného prostredia

Ostatné sa doplnia podľa dátumu prijatia žiadosti, čiže podľa poradia.

V priebehu roka sa deti prijímajú len vtedy, ak je voľná kapacita MŠ .

Rozhodnutie o prijatí /neprijatí si rodič vyzdvihne osobne u riaditeľky MŠ a to v týždni od 20.5.-24.5.2019

V Lietavskej Lúčke, dňa 14.3.2019 Janka Dubcová

riaditeľka MŠ